Aavo ERP

MONIMUTKAISTEN TUOTTEIDEN JA PROSESSIEN HALLITSIJA

Kasvavat asiakasvaatimukset ja tilauskohtainen suunnittelu sekä kysynnän vaihtelu haastavat tuotannon ja koko toiminnan hallintaa. Kokoonpanolinjojen hallinta, kymmenien työvaiheiden oikea ajoitus ja materiaalihallinta ovat haasteellisia erityisesti yksilöllisillä tuotteilla. 

Lean-menetelmät ja tehdasfysiikka antavat eväitä näiden haasteiden käsittelyyn. Valmistuksen ja materiaalin ohjauksessa imuohjaus varmistaa oikea-aikaisuuden ja oikeat resurssit. Vaihtelun puskuroinnin suunnittelu mahdollistaa merkittävän kapasiteetin kasvattamisen samoilla resursseilla.

Aavo ERP on rakennettu toimimaan edellä kuvatuissa olosuhteissa. Tehdasfysiikka ja Lean-menetelmät ovat järjestelmän ytimenä.

Tuki monimutkaisille tuotteille ja imuohjaukselle

Aavo ERP tarjoaa vahvan tuen valmistavalle teollisuudelle.  Erityisesti monimutkaisten, räätälöityjen ja konfiguroitujen tuotteiden valmistuksen ja materiaalin ohjauksen tuessa Aavo on omimmillaan.

Valmistuksen ja materiaalin ohjauksessa Aavo hyödyntää imumenetelmää (Kanban ja CONWIP). Aavo tukee kymmenien tai jopa satojen työvaiheiden hallintaa ja ohjausta sekä työvaiheissa tarvittavaa dokumentaatiota ja työohjeistusta. Imumenetelmä on merkittävä tekijä toimitusvarmuuden parantamisessa.

Myynti

Asiakastarpeiden mukaan räätälöityjen tuotteiden tarjouslaskenta helpottuu Aavon konfiguraattorin avulla. Tuotekonfiguraattori antaa hinnan lisäksi myös tuoterakenteet, työvaiheet ja dokumentit tuotantoon. 

Katelaskenta, monipuoliset hinnoittelu- ja laskutusvaihtoehdot sekä raportit helpottavat yrityksen myynnin ja talouden hallintaa.

Myyntitilauksen monipuolinen toimitusketjujen hallinta selkeyttää tilausten toimitusta ja tekee tilauksen tilan tarkistamisen helpoksi.  

Asiakasreklamaatioiden hallinta kokoaa reklamaatioiden hoidon suunnittelun, hoitotehtävät ja niihin liittyvän dokumentaation selkeäksi kokonaisuudeksi.

Valmistuksen ohjaus ja tuotehallinta

Koko tehtaan tuotannon tilaa voidaan tarkastella tuotannon tilannekuvien avulla.

Ajantasaisten tuoterakenteiden ja työvaiheiden hallinta onnistuu nimikkeiden revisioinnin avulla. Ajantasaiset tuoterakenteet, ohjeet ja kustannukset ovat kaikilla käytössä.

Asiakaskysynnän vaihtelun hallinnan työkalut parantavat tuottavuutta. Vaihtelun puskurointi varaston, kapasiteetin ja toimitusajan yhdistelmänä on helppoa ja hallittavaa. 

Tuotannon työjono ja työvaiheen dokumentit saadaan kohdennettua työpisteelle. Työpisteeltä voidaan kirjata työn edistymistä, täyttää laaturaportteja, ilmoittaa andon-hälytykset sekä tilata materiaalitäydennyksiä.

Tuotantolinjan tahtiaikaa ja työvaiheiden kestoa voidaan seurata automaattisesti SPC-ohjauskorttien avulla.

VarastoN ja materiaaliEN ohjaus

Aavo ERP:n materiaaliohjauksessa hyödynnetään imumenetelmää. Työpisteen kysyntä käynnistää varastonsiirron tai ostoehdotuksen. Varastonsiirrot tulevat varaston työjonoon, jonka avulla varaston työntekijä näkee omat tehtävänsä.

Aavolla onnistuu myös varastopaikkakohtaisten saldojen ylläpito varauksineen sekä tilauspistelaskenta. Hankintaparametrien laskennassa käytetään tehdasfysiikan pitkälle kehitettyjä menetelmiä. Varasto-ohjattavilla tuotteilla on mahdollista hallita kysynnän muutoksia SPC-ohjauskorttien avulla.

Aavo mahdollistaa yrityksen useiden toimipaikkojen hallinnan. Jokaisella toimipaikalla on omat nimikeparametrinsa ja varastonsa. Toimipaikkojen välillä voidaan siirtää materiaaleja varastosiirtojen avulla. Ostotilaus toiselle toimipaikalle luo automaattisesti myyntitilauksen ja huolehtii toimipaikkojen välisen toimitusketjun hallinnan.

Hankinta

Toimittajien sekä hankintasopimusten hallinta selkeyttää ostojen parissa työskentelyä. Aavossa ostoehdotuksia muodostuu varastosiirroista ja tilauspistemenettelystä. Ostotilauksia generoidaan automaattisesti myyntitilaukselta, valmistustilaukselta sekä projekteilta. 

Hankintaprosessin kokonaistilan seuranta ja toimitusvalvonta ovat helppoa yksinkertaisesta tilannekuvasta.

ProjektiNhallinta

Projektinhallinnan avulla osaprojektien, vaiheiden ja tehtävien hallinta on luontevaa. Projektihallintaan saat projektien budjetoinnin, ennusteet ja seurannan taloustilanteen hallintaan.  Materiaalien hankinnan ja kustannustapahtumien raportointi mahdollistavat todellisten kustannusten laskennan.

Projektin kokonaiskuvaa voi seurata Gantt-kaavion tai tilannekuvien kautta. Projektin vaiheiden ja tehtävien aikataulutuksessa on tuki Last Planner -menetelmälle. 

Projektin vaiheeseen voidaan määrittää resurssi. Resurssiin liitetyt käyttäjät näkevät omat vaiheensa työjonossa. Työjonossa vaiheen tehtävät, työohjeet ja materiaalit ovat helposti saatavissa.

Dokumenttien hallinta

Aavo tukee kaikenlaisten dokumenttityyppien tallennusta. Revisioinnin avulla dokumentin muutoksen hallinta on sujuvaa ja sen avulla varmistetaan, että jokaisella on käytössä viimeisin versio kyseisestä tiedostosta. 

Dokumentit liitetään eri liiketoimintakohteille, kuten myyntitilaukselle, työvaiheelle, projektille, tehtävälle ja niin edelleen. Liitosten avulla dokumentit ovat helposti löydettävissä ja hallittavissa.

Office-tiedostojen katselu ja muokkaus onnistuu Aavossa saumattomasti Microsoftin järjestelmiin luotujen integraatioiden ansiosta.

Tehtävien hallinta

Tehtävienhallinta helpottaa käyttäjälle kohdistettujen tehtävien suorittamista ja hallintaa. Se yksinkertaistaa työn hallintaa ja vähentää inhimillisen unohtamisen riskiä toimenpiteiden suorittamisessa. 

Tehtävällä on suorittajan lisäksi vastuuhenkilö, joka voi helposti seurata vastuullaan olevien tehtävien tilannetta. Omia tehtäviä voi tarkastella luettelona, kalenterinäkymänä ja Gantt-kaaviona. 

Tehtävät liitetään liiketoimintakohteille, kuten projektin vaihe, myyntitilaus, reklamaatio ja niin edelleen. Uusista tehtävistä ja tehtävien suorittamisesta saadaan ilmoitukset tietokoneen ja puhelimen viestikeskuksiin.

Karttanäkymä ja reittisuunnittelu

Karttanäkymän ja siinä olevan reittisuunnittelun avulla on helppo optimoida toimituksien kuljetusreittejä, suunnitella asennuksia tai vaikkapa reklamaatioiden liittyvien asiakaskäyntejä.

Tuotekonfiguraattori

Aavon tuotekonfiguraattori on parhaimmillaan tuotteilla, joilla on ennalta suunniteltu muunneltavuus (CTO – Configure To Order). Tällaisille tuotteille Aavo pystyy tuottamaan täydellisen tuoterakenteen ja työvaiheistuksen sekä valmistusdokumentaation myyntitilanteessa valittujen ominaisuuksien perusteella.

Myyntihinta voidaan muodostaa valituista ominaisuuksista tai laskea tuoterakenteen nimikkeiden myyntihinnoittelun perusteella.

Tuotteelle saadaan kustannus heti konfiguroinnin jälkeen ja se voidaan laskea uudelleen tuotteen valmistuttua.

Konfiguroitavan tuotteen tuoterakenteessa voi olla omalla valmistustilauksella valmistettavia tai ostotilauksella ostettavia nimikkeitä. Tuoterakenne voi sisältää myös konfiguroitavia nimikkeitä. Nämä voidaan konfiguroida automaattisesti myytävän tuotteen ominaisuuksilla tai erikseen käyttämällä alikonfiguraatiotoiminnallisuutta.

Aavon tuotekonfiguraattoria voidaan hyödyntää myös niin sanottuna hinnoittelukonfiguraattorina. Tällaisille tuotteille on ominaista tilauskohtainen suunnittelu (ETO – Engineering To Order).

Helppo integroiNTI muihin järjestelmiin

Aavo ERP on erittäin helppo sovittaa yrityksen tarpeisiin sekä kytkeä osaksi muiden järjestelmien kokonaisuutta.

Integraatioita on toteutettu muun muassa tuotetiedon hallintaan (PDM, PLM), CAD-järjestelmiin, kirjanpitoon, markkinointiin ja tehdasautomaatioon.

Ominaisuuksia

 • Tarjouslaskenta
 • Tuotekonfiguraattori
 • Myyntitilaus
 • Reklamaatioiden hallinta
 • Laskutus
 • Varaston saldot
 • Materiaalivirran hallinta 
 • Tuoterakenteet ja työvaiheet
 • Tuotannon ohjaus
 • Kustannuslaskenta
 • Kysynnän vaihtelun hallinta
 • SPC-työkalut
 • Imumenetelmä tuotannon ja materiaalien ohjauksessa
 • Hankinnat
 • Projektihallinta
 • Dokumenttien hallinta
 • Tehtävien hallinta
 • Työturvallisuusmittaukset
 • Business Intelligence -raportointi
 • Työtilat